HeadFi Lab

Sony h.ear Wireless Series 投奔初夏

近日天氣乍暖還寒,但見到 Sony h.ear Wireless系列嘅五色 sharp醒便攜喇叭及耳機後,似乎提醒用家係時候準... (只供訂戶瀏覽)